XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX709 v2.0.0 - Dashboard v2.3.7  /  Service uptime: 880 days 06:36:46
dvmega@gmx.co.uk